Geobuňka

BUNĚČNÝ ZPEVŇOVACÍ MATERIÁL URČENÝ PRO POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

1) OBECNÝ POPIS VÝROBKU

Buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) je soustava hladkých, povrchově vzorovaných (texturovaných) nebo perforovaných PE–HD pásů (výšky 50, 75, 100, 150, 200, 250 mm) spojených do série souběžnými průvarovými sváry kolmými na podélnou osu. Po roztažení a stabilizaci vytváří propojené pásy stěny pružných prostorových buněk. Do těchto buněk je vložen následně výplňový materiál (určený podle účelu použití a zatížení): písek, štěrk, zemina, drcený kámen, beton, původní odtěžený materiál z místa realizace apod.

 

2) ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY POUŽITÍ VÝROBKU

 • GeobuňkaZpevnění podloží.
  - zakládání průmyslových a občanských objektů,
  - zakládání liniových staveb – komunikace, drážní těleso.
 • Zpevnění povrchových erozí svahů.
 • Zpevnění vodních koryt a kanálů.
 • Výstavba opěrných stěn.

 

3) HLAVNÍ VÝHODY POUŽITÍ BUNĚČNÉHO ZPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU (GEOBUŇKA)

 • GeobuňkaVýznamný nárůst únosnosti po provedení instalace.
 • Významná redukce napětí od přitížení konstrukcí v úrovni zemní pláně.
 • Dosažení vyšších pevnostněpřetvárných parametrů na kontaktní spáře.
 • Vyloučení nadlimitních hodnot nerovnoměrného sedání
 • Snížení mocnosti oproti klasické konstrukci ze štěrkodrti.
 • Možnost okamžitého pojíždění po sanované vrstvě těžkou stavební mechanizací, nezávisle na povětrnostních podmínkách (počasí).
 • Rychlost pokládky 800 – 1000 m2 / 1 pracovní skupina (4 pracovníci) / 1 den.
 • Ruční pokládka, bez použití mechanizace.
 • Možnost použití původního odtěženého materiálu z místa realizace.

 

4) TECHNICKÁ – GEOTECHNICKÁ PODPORA SPOLEČNOSTI BENDA TRADE s.r.o.

Současně s realizací stavby standardně poskytujeme tyto služby:

Ve fázi přípravy:

 • Detailní návrh a geotechnické posouzení spolehlivosti navrhované konstrukce.
 • Jednoznačně určený technologický postup provádění základové konstrukce.

Ve fázi realizace:

 • Technický dozor při realizaci projektované konstrukce.

Na vyžádání objednatele jsme schopni dále zajistit:

 • Posouzení spolehlivosti navrhované konstrukce a to jak analyticky, tak i numericky, simulací napěťodeformačního stavu variační metodou konečných prvků.
 • Autorský dozor geotechnika, který bude kontrolovat stavebně technické práce.

Geobuňka

BENDA Trade - cena roku 2009 2009