Názvosloví

Upozornění!!!
Níže uvedená část normy ČSN EN ISO 10318 je uveřejněna se souhlasem Českého Normalizačního Institutu. Internetové stránky Českého Normalizačního Institutu naleznete na adrese: www.cni.cz


Terminologie geosyntetických výrobků

 

Geosyntetikum (GSY)

Druhový termín popisující výrobek, u něhož alespoň jedna složka je vyrobená ze syntetického nebo přírodního polymeru ve formě pásku, pásu nebo trojrozměrné struktury, použitý ve styku se zeminou a/nebo jinými materiály při zemních a stavebních pracích. (viz EN ISO 10318)

 

Geotextilie (GTX)

Plošný, propustný, polymerní (syntetický) nebo přírodní textilní materiál, který může být netkaný, pletený nebo tkaný, používaný ve styku se zeminou a/nebo jinými materiály při zemních a stavebních pracích. (viz EN ISO 10318)

 • Netkaná geotextilie(GTX-N)
  Textilie vyrobená ze směrově nebo nahodile orientovaných vláken, příze nebo jiných prvků mechanicky a/nebo tepelně a nebo lepidlem spojovaných. (viz EN ISO 10318)
 • Pletená geotextilie(GTX•K)
  Geotextilie vyráběná vnitřním smyčkováním jedné nebo více přízí, vláken nebo jiných prvků. (viz EN ISO 10318)
 • Tkaná geotextilie(GTX-W)
  Geotextilie vyráběná prokládáním obvykle v pravém úhlu dvou nebo více sad příze, vláken, pásků nebo jiných výrobků. (viz EN ISO 10318)

 

Geomříž (GGR)

Plošná polymerní struktura sestávající se z pravidelné otevřené sítě celistvě spojených tahových prvků, které jsou vázány protlačením, lepením nebo provazováním, jejíž otvory jsou větší než složky. (víz EN ISO 10318)

 

Geosíť (GNE)

Plošná, polymerní, pravidelná struktura sestávající z pravidelné husté sítě, jejíž složkové prvky jsou spojeny uzly nebo protlačováním a jejíž otvory jsou mnohem větší než složky (viz EN ISO 10318). Nemá výztužnou funkci.

 

Georohož - Geomatrace (GMA)

Třírozměrná propustná struktura, vyrobená z polymerních monofilamentů či jiných prvků (syntetických nebo přírodních) mechanicky, tepelně, chemicky anebo jinak spojených, používaná např. pro zadržení částic zeminy při ohumusování svahů, kořenů nebo malých rostlin při zemních a stavebních pracích. (viz EN ISO 10318).

PŘÍKLADY Prostorový prvek vyrobený extrudací - vstřikováním plastu (PP, HDPE, PA. PET) do prostoru za tepla.

 

Geobuňka (GCE)

Geobuňka (buněčný systém) tvoří soustavu navzájem spojených povrchově texturovaných, perforovaných nebo hladkých pásů. Jednotlivé pásy jsou spojeny ultrazvukovým svarem do tvaru „včelí plástve“. Buněčný systém je vyroben z vysokohustotního polyethylenu HDPE případně polypropylenu PP. Tento systém je využíván převážně pro aplikace zpevnění máloúnosného podloží (železnice, dálnice, skládky, apod.) sanace povrchových erozí svahů, zpevnění vodních koryt a kanálů a výstavbu opěrných stěn. Další informace viz.internetové stránky : www.benda-trade.cz


Geopás (GST)

Polymerní materiál ve tvaru pásky o šířce obvykle ne více než 200 mm používaný ve sty¬ku se zeminou a/nebo jinými materiály při zemních a stavebních pracích. (viz EN ISO 10318)

 

Zemní distanční (prostorová) vložka (GSP)

Třírozměrná polymerní struktura navržená pro vytvoření vzduchového prostoru v zemině a/ nebo jiných materiálech při zemních a stavebních pracích. (viz EN ISO 10318)

 

Geosyntetické jílové těsnění (GCL)

Továrně provedený kompozit z geosyntetických materiálů a jílových materiálů s těsnící (nízkou filtrační) schopností (např. bentonit) ve tvaru pásu, používaný ve styku se zemi¬nou a/nebo jinými materiály při zemních a stavebních pracích. (viz EN ISO 10318)

 

Geomembrána (GMB)

Materiál s velmi nízkou propustností ve tvaru továrně vyrobené syntetické, polymerní nebo asfaltové (bitumenové) tabule používané při zemních a stavebních pracích za úče¬lem zamezení průtoku kapaliny a/nebo výparů skrz konstrukci. (viz EN ISO 10318)

 

Geokompozit (GCO)

 • Geokompozit s drenážnífunkcí (GCO-D) Geosyntetické drenážní matrace jsou tvořeny z drenážního prostorového jádra, které je obaleno z jedné nebo z obou stran filtrační geotextilií. Geotextilie může být v některých případech opatřena nepropustnou vrstvou nebo dokonce nahrazena fólií, čímž je přiřazena k drenážní funkci ještě funkce izolační. Drenážním jádrem je obvykle geo¬matrace či geosíť.
 • Geokompozit s protieroznífunkcí (GCO-E) Protierozní geosyntetický kompozit, který slouží k zabránění povrchové eroze zeminy způsobené vodou nebo větrem, se skládá z protierozní prostorové geomatrace v kombinaci s geomříží, geotextilíí nebo přirodním biodegradabilním materiálem (sláma, kokos, len, doplněných případně i o travní semeno).
 • Geokompozit s výztužnoufunkcí (GCO-R) Výztužný geokompozit umožňuje při pokládce jedíné vrstvy využít výhod netkané geotextílie a výztužné tkané či pletené geotextilie či geomříže, které prošitím nebo tepelným spojením tvoří jediný celek. Používá se jak pro zeminy (separační a výztužná funkce) tak pro asfaltové vozovky (výztužná funkce) zejména při opravách.
 • Geokompozit s ochrannou funkcí (GCO-P) Ochranný geokompozit využívá kombinace netkané a tkané geotextilie, čímž se dosáhne při nižší plošné hmotnosti větší odolnosti proti proražení a zmenši se protažení. Kompozit je tvořen dvěma vrstvami netkané a jednou vnitřní vrstvou tkané geotextilie. Spojení je buď mechanicky, tepelně nebo lepením.

 

Definice jednotlivých pojmů

Tkaní
Výroba plošné textilie z jedné nebo více soustav podélných (osnovních) nití a z jedné a nebo více soustav příčných (útkových) niti provázaných vzájemně v kolmém směru na tkalcovském stavu.

Pleteni
Výroba plošné textilie vytvořené z niti vy tvarovaných do oček vzájemně provázaných, případně s použitím dalších vazebních prvků, uspořádaných do sloupků a řádků.

Spojování
Proces, při němž jsou jednotlivé délkové nebo plošné útvary vzájemně spojeny v uzlech svařením (laser, ultrazvuk, tepelně) nebo lepením.

Extrudování
Protlačovaný pás z polyolefinů je perforován a následně, dle typu geomříže, natahován mechanicky nebo přes systém válců s narůstající rychlostí jejich otáčeni.

Mechanické zpevnění
Zpevněni plošné textilie mechanickým způsobem např. vpichováním, proplétáním apod. a nebo jejich kombinací (nejedná se o zpevnění nití).

Termické zpevnění
Zpevnění plošné textilie teplem, které způsobí spojení nebo sražení vláken v dotykových bodech působením teploty.

Chemické pojeni
Zpevněni plošné textilie pomoci pojiva, které slepením a nebo rozpuštěním některých vláken vytvoří kompaktní výrobek.

Prut
Žebro zaobleného nebo pravoúhlého průřezu (např. kruh, elipsa apod.)

Stříž
Soustava chemických nebo syntetických vláken různé délky a průřezu.

Nekonečné vlákno
Délkový útvar různého průřezu chemického nebo syntetického původu, jejíž délka není ohraniče¬ná a přesahuje termín stříž.

Nit
Textilní výrobek značné délky s relativně malým průřezem, vyrobený ze staplových nebo nekonečných vláken, se zákrutem nebo bez zákrutu.

Příze
Nit, která je vyrobena ze staplových vláken, obvykle spojených zákrutem.

Kabílek
Délková textilie z nekonečných vláken, podstatně tenči než kabel, zpravidla o délkové hmotnosti od 2 000 do 10 000 dtex.

Pásek textilní neboštěpený
Plochý nekonečný délkový útvar, který byl nařezán z textilní fólie nebo vytlačen ve tvaru pásku, s vysokým poměrem šířky k tloušťce, resp. rozštěpený v podélném směru.

Monofilament
Vlasec neomezené délky, bez zákrutu, látkově homogenní s mikrorozměry zpravidla většími než 0,1 mm.

Plastomer
Makromolekulární látka, která působením tepla měkne a stává se tvárnou a pří ochlazení opět tuhne.

Termoplast
Plastická hmota, která působením tepla měkne a stává se tvárnou a pří ochlazení opět tuhne.

Termoset
Plastová hmota nevratně tvrdnoucí působením tepla a vytvrzovacích prostředků.

Elastomer
Makromolekulární látka, která se rychle vrací do původních rozměrů, z nichž byla deformována malým napětím (přírodní i syntetický kaučuk).

Folie
Plošný útvar konstantní tloušťky vyrobený extrudováním.

Asfalt
Živice pevného skupenství vyskytující se jako přírodní surovina nebo vznikající průmyslovým zpracováním kapalných živic (ropy).

 

Popis geosyntetických výrobků

Geotextilie (GTX)

 • Netkaná geotextilie (GTX-N) Netkané geotextílie obecně definujeme jako textilní plošné útvary (rouna), vyrobené zpevněním převážně textilních konstrukčních prvků mechanickým nebo fyzikálně chemickým způsobem, popř. jejich kombinací, přičemž mezi netkané textilie nepočítáme textílie vyrobené tkaním, pletením, všíváním a plstěním
 • Tkaná geotextilie (GTX-W) Plošná textilie ze dvou vzájemně kolmých soustav délkových textilii (nití) spojených vazbou tkaniny. Výroba tkaniny probihá na tkalcovském stroji, který běžně označujeme jako tkalcovský stav. Soustavy nití tvořící tkaninu označujeme jako osnovu a útek. Osnova leží ve směru délky tkaniny. Útek je tvořen niti kolmou k osnově. Vazba tkaniny je způsob překřížení osnovních a útkových niti tvořených různými délkovými textiliemi
 • Pletena geotextilie (GTX-K) Plošná textilie vytvořená z nití vytvarovaných do oček vzájemně provázaných případně s použitím dalších vazebních prvků, uspořádaných do sloupků a řádků

 

Geomřiž (GGR)

Geomříže patří mezi geosyntetika, která plní v zemní konstrukci výztužnou funkci. V odborné praxi se můžeme setkat s různými typy výrobků z této kategorie lišící se technologií výroby, charakterem žebra či typem polymeru.

Technický popis
Geomříže jsou tvořeny rovinnou polymerní strukturou, a to systémem vzájemně na sebe většinou kolmých tahových podélných a příčných žeber, které mohou být v průsečíku spojeny kontinuálně, svařením, lepením anebo provázáním, čímž se vytváří obvykle otvory o velikosti 10 - 100 mm, a tím je umožněno proniknutí částicím zeminy/ horniny či dalším geotechnickým materiálům skrz oka geomříže. Geomříže se dělí na jednoosé a dvouosé:

 • Jednoosá geomříž výrazně převládá pevnost v jednom směru výztuhy
 • Dvouosá geomříž pevnost v příčném i podélném směru geomříže se výrazně neliší

 

Geosíť (GNE)

Geosítě se svojí strukturou podobají geomřížím. Na rozdíl od geomříží však nemají odpovídající pevnostní vlastnosti a proto jejich hlavní použítí ve stavebnictví je pro odvod kapalin či plynů. Plní tedy především drenážní funkci a velmi často v kombinaci s geotextilií vytváří geokompozit.

Technický popis
U geosítí se ve většině případů na rozdíl od geomříží žebra protínají pod různými úhly jinými než je pravý a jsou určeny pro odvod kapalin a plynů. Geosítě můžeme rozdělit na
 • Dvousměrná geosíť - v uzlu jsou spojena dvě žebra (Obr. 13, Obr. 14)
 • Třísměrná geosíť - v uzlu se spojují tři žebra

 

Geobuňka (GCE)

Geobuňka (buněčný systém)tvoří soustavu navzájem spojených povrchově texturovaných, perforovaných nebo hladkých pásů. Jednotlivé pásy jsou spojeny ultrazvukovým svarem do tvaru „včelí plástve“. Buněčný systém je vyroben z vysokohustotního polyetylenu HDPE případně polypropylenu PP. Tento systém je využíván převážně pro aplikace zpevnění máloúnosného podloží (železnice, dálnice, skládky, apod.) sanace povrchových erozí svahů, zpevnění vodních koryt a kanálů a výstavbu opěrných stěn. Další informace viz.internetové stránky : www.benda-trade.cz

BENDA Trade - cena roku 2009 2009